asterix knjizara

REKLAMACIJE


       UGOVOR/REKLAMACIJE

Uslovi ugovora za kupovinu robe na daljinu

Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrdjuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacija, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

ODUSTAJANJE OD UGOVORA O KUPOVINI NA DALJINU

Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, pod uslovom da nije otvorio li oštetio originalnu ambalažu u koju su artikli upakovani, u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac.

U slučaju narudžbe preko internet sajta, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba bude isporučena kupcu.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom da odustaje od kupovine robe koju može dati imejlom poslatim na imejl adresu veb prodavnice: asterixns@eunet.rs, u kom slučaju ima pravo na povraćaj novca, pod uslovom da prethodno vrati Prodavcu robu sa neotvorenom i neoštećenom ambalažom, o svom trošku.

RASKID UGOVORA O KUPOVINI PUTEM INTERNETA

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrdjuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom robe, umanjenjem cene ili raskidom ugovora, koji podrazumeva povraćaj novca kupcu.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojiih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Prodavac mora da odovori na reklamaciju u roku od 8 dana.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

• isporuka robe koja nije naručena

• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

• ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

2.    Telefonom na broj: 021/47-94-224

4.    Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca:asterixns@eunet.rs

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve gocine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdii prijem reklamacije, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedene njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

POVRAĆAJ NOVCA

Potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca koji je platio prilikom preuzimanja robe poslane pouzećem u dva slučaja:

1.    ako odustane od kupovine robe u roku od 14 dana od prijema robe i vrati robu prodavcu u neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži

2.    ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru

U slučaju da Potrošač zahteva povraćaj novca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, odgovarajuća suma će mu biti poslata poštanskom uplatnicom na adresu koju u svom zahtevu navede, nakon što Kupac dostavi Prodavcu neispravnu robu ili dostavi dokaz da je roba neispravna, tj. nesaobrazna ugovoru.

POSTUPAK ZA POVRAĆAJ ROBE

Prodavac će odobriti povratak robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, na e-mail adresu prodavca, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

ZAMENA ROBE

U slučaju da se zamena za neki drugi artikal dešava u period od 7 dana od dana kupovine, Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Vaš ,,ASTERIX,,